Artimiausi renginiai

Tarptautinės organizacijos

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2021.02.12 11:42

Lietuvos tikslai ir uždaviniai tarptautinėse organizacijose

 • aktyviai dalyvaujant tarptautinių organizacijų veikloje užtikrinti valstybės saugumą nuo bet kokių išorinių grėsmių,
 • Remti demokratijos plėtrą Lietuvos geopolitinėje aplinkoje,
 • Puoselėti demokratines vertybes ir teisės viršenybę tarptautinių santykių srityje,
 • stiprinti daugiašališkumą ir efektyvią tarptautinių organizacijų veiklą

Dalyvaudama tarptautinių organizacijų veikloje, Lietuva

 • prisideda prie taikos palaikymo pasaulyje ir regione,
 • saugumo ir stabilumo didinimo,
 • žmogaus teisių ir demokratijos stiprinimo,
 • globalių ir regioninių problemų sprendimo,
 • skurdo ir neraštingumo mažinimo,
 • darnaus vystymo visame pasaulyje ir regione,
 • aplinkos apsaugos skatinimo,
 • dialogo tarp civilizacijų plėtros ir kitų globalių problemų sprendimo.

Lietuva dalyvauja beveik 50 tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų veikloje. Lietuva ir jos atstovai ne kartą buvo išrinkti į tarptautinių organizacijų valdančiųjų organų sudėtį bei jiems pirmininkavo. 2007 m. Lietuvos atstovas pirmininkavo vienam svarbiausių Jungtinių Tautų (toliau – JT) organų – Ekonominei ir socialinei tarybai (ECOSOC). 2013 m. spalio 17 d. Lietuva buvo išrinkta į JT Saugumo Tarybos nenuolatines nares 2014-2015 m. laikotarpiui. Baigiantis narystės JT Saugumo Taryboje kadencijai, Lietuva – trečią kartą per nepriklausomos valstybės istoriją – išrinkta į UNESCO Vykdomąją tarybą 2015-2019 m. kadencijai, taip pat išrinkta šios UNESCO valdančiosios struktūros vicepirmininke 2015-2017 m. kadencijai.

Lietuva aktyviai veikia ir regioninėse organizacijose. 2001-2002 m. Lietuva pirmininkavo Europos Tarybos (ET) Ministrų komitetui. 2009-2010 m. Lietuva pirmininkavo Baltijos jūros valstybių tarybai (BJVT), 2012 m. – Baltijos jūros regioniniams formatams, tokiems kaip Baltijos Ministrų Taryba (BMT) ir Šiaurės-Baltijos šalių aštuonetukas (NB8). 2011 m. sėkmingai pirmininkauta Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO).

Lietuvos interesai ir politika tarptautinėse organizacijose (TO)

Lietuva aktyviai dalyvauja JT ir jos specializuotų agentūrų veikloje, prisidėdama prie tarptautinės taikos ir saugumo išsaugojimo, grindžiamo tarptautine teise ir bendradarbiavimu. Vis labiau susiduriama su globalinėmis problemomis, kurių sprendimas reikalauja suderintų daugelio valstybių pastangų: tai – terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, masinio naikinimo ginklų platinimas, klimato kaita, socialinė ir ekonominė diferenciacija, energetinis ir branduolinis saugumas. Lietuva aktyviai prisideda įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus (angl. Sustainable development goals) ir  Darbotvarkę 2030 (Agenda 2030).

Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ypač daug dėmesio skiriama Europos Sąjungos efektyvaus daugiašališkumo politikai ir ES veiklai tarptautinėse organizacijose.

Lietuvai dalyvavimas tarptautinėse organizacijose turi svarbią vertybinę žmogaus teisių dimensiją. Tai yra – normų ir institucijų kūrimas, žmogaus teisių apsaugos įtvirtinimas bei trūkumų šalinimas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga yra vienas iš pagrindinių ES prioritetų tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su trečiosiomis šalimis. Dalyvaudama tarptautinėse organizacijose Lietuva prisideda tiek prie žmogaus teisių standartų nustatymo ir jų įgyvendinimo. Ypač daug dėmesio skiriama vaikų, moterų teisių apsaugai, kovai su prekyba žmonėmis, spaudos, žodžio, interneto laisvei, žurnalistų saugumui.

Daugiau informacijos: Žmogaus teisės

Dalyvaudama tarptautinių organizacijų veikloje Lietuva įgyvendina ir tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo politiką. Lietuvos privalumai atsiskleidžia sukauptoje valstybės kūrimo bei reformų patirtyje, sėkmingoje integracijoje į ES ir NATO ir Rytų Europos regiono šalių specifinių problemų išmanyme.

Daugiau informacijos: Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai

Daugelis tarptautinių organizacijų padeda spręsti ir šalies vidaus problemas, nes tai – globalaus pobūdžio problemos (korupcija, prekyba žmonėmis, organizuotas nusikalstamumas, narkomanija ir kt.). Pasiteisino šalies viduje esančių ar iškylančių klausimų sprendimas panaudojant tarptautinių organizacijų ekspertizę, pranešimus, programas ir standartus. Lietuva tikslingai jungiasi prie tarptautinio bendradarbiavimo konvencijų ir yra prižiūrima, kaip vykdomi prisiimti įsipareigojimai. Tarptautinių organizacijų rekomendacijos yra panaudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų bazei ir jų įgyvendinimo praktikai tobulinti.