Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2022.02.14 14:50

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką, o tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais – ir į kitas valstybes.

SVARBU: 

Lietuvos Respublikos piliečiams AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Atvejai, kada gali būti išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento; arba jei dėl paskirtos kardomosios priemonės – asmens dokumento paėmimo, ar jei pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas jam negali būti išduoti;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • užsienio valstybės piliečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai.

Jei buvimo valstybėje nėra pasiekiamos Lietuvos Respublikos atstovybės, Lietuvos Respublikos piliečiams laikiną kelionės dokumentą (angl. Emergency Travel Document) gali išduoti bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ambasadoje, jame būtinai turi būti piliečio parašas) (toliau – Prašymas). Prašymo forma negali būti keičiama, grafos negali būti ištrinamos.
 • dvi nuotraukos dokumentams (spalvotos, baltame fone), atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP (toliau – Pareiškėjas), amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė/-ės;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 • pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų neturinčiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • užpildytas Nustatytos formos prašymas. Prašymo forma negali būti keičiama, grafos negali būti ištrinamos.
 • dvi nuotraukos dokumentams (spalvotos, baltame fone), atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Vaiko gimimo akto sertifikatas arabų ir anglų kalba arba tik anglų kalba. Sertifikatai (arabų ir anglų kalba) turi būti legalizuoti Egipto užsienio reikalų ministerijoje.

Išduodant AGP konsulinis pareigūnas privalo asmeniškai identifikuoti asmenį, tad yra galimi du dokumentų dėl AGP pateikimo ir AGP atsiėmimo variantai:

 • Dokumentai pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą ir AGP yra atsiimamas iš karto.

Esant pageidavimui ir užpildžius pareiškimą, išrašytas AGP Pareiškėjui gali būti siunčiamas konsulinės įstaigos ar paties asmens pasirinktu saugiu būdu.

 • Dokumentai pateikiami siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba nuskenuoti elektroniniu paštu (vienu pdf failu).

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. Jei negalite atvykti dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybių sienų kirtimų ar judėjimų viduje valstybės apribojimų, kt.), iš anksto suderinus su konsuliniu pareigūnu, asmens tapatybė ir dokumentai gali būti patikrinami nuotoliniu būdu - video pokalbio su konsuliniu pareigūnu metu, o išduotas AGP išsiųstas paštu. Jei pageidaujate gauti AGP paštu, reikia užpildyti pareiškimą dėl AGP siuntimo paštu ir iš anksto apmokėti kurjerio paslaugas.

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiam vaikui iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepilnamečio asmens iki 2 metų amžiaus dalyvavimas pateikiant prašymą ir dokumentus nėra privalomas.

Vienam iš tėvų atsiimant AGP užsienyje gimusiam vaikui kartu įteikiamas informacinis pranešimas.

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas – 25 EUR.

Konsulinis mokestis gali būti neimamas, jeigu asmuo, kuriam išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas, negali jo sumokėti dėl svarbių priežasčių (dėl nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos) ir konsuliniam pareigūnui pateikia dokumentą, oficialiai patvirtinantį nukentėjimo faktą.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Lietuvos atstovybėje dienos, priima sprendimą dėl AGP išdavimo.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvos Respubliką ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos. Kai AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 d. terminui, turi būti pateikiamas paaiškinimas raštu dėl AGP ilgesnio galiojimo termino poreikio ir, jei įmanoma, tai pagrindžiantys dokumentai (bilietai, viešbučių rezervacijos, kt.).

AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarką reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha